Organizátorom súťaže (ďalej ako „súťaž“) je spoločnosť  INTERPHARM Slovakia, a.s.. so sídlom Uzbecká 18/A Bratislava 821 06, IČO: 35789841 DIČ: 2020245326 Zápis v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl.č.:  2467/B (ďalej len organizátor).

  • Cieľ, termín a predmet súťaže

1.1. Súťaž prebieha na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/FranceLaitSlovensko/

1.2. Súťaž je propagačnou súťažou zacielenou na propagáciu a zviditeľnenie profilu organizátora súťaže na sociálnej sieti a ním predávaných produktov.

1.3. Trvanie súťaže je oznámené v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

1.4. Predmetom súťaže je  správne zodpovedanie otázky a jej vloženie do komentára pod súťažný príspevok uverejnený na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/FranceLaitSlovensko/ Súťažná otázka je uvedená v súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook.

2.Účastníci súťaže a ochrana osobných údajov

2.1 Účastníkom súťaže (ďalej len „Účastník“) a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:

  • s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, a ktorá je plnoletá, a
  • ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Facebook a nevyužíva duplicitné kontá resp. identity na sociálnej sieti Facebook (v prípade pochybností musí Účastník na výzvu organizátora preukázať autenticitu svojho Facebookového profilu, inak bude zo súťaže vyradený), a ktorá spĺňa podmienky uvedené v tomto štatúte, a ktorá nie je vylúčenou osobou podľa čl. 2.2 tohto štatútu.

2.2 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani zamestnanci spolupracujúcich zmluvných partnerov, ktoré pre organizátora spravujú Facebookovú stránku ani rodinní príslušníci týchto osôb (tzv. vylúčené osoby). Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť Účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.3 Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti  INTERPHARM Slovakia, a.s.., Uzbecká 18/A Bratislava 821 06, IČO: 35789841, DIČ: 2020245326, Zápis v OR OS Bratislava I., odd. Sro, vl.č.:  2467/B (ďalej len organizátor). (tzv. prevádzkovateľ).

2.4 Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Facebook-u, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti Facebook, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

2.5 Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: firma@interpharm.sk alebo písomne na adrese INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A Bratislava 821 06. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

2.6 Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

2.7 Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke  https://www.facebook.com/FranceLaitSlovensko/. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).

2.8 Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

2.9 Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v  prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: firma@interpharm.sk

alebo písomne na INTERPHARM Slovakia, a.s. Uzbecká 18/A Bratislava 821 06.

2.10 Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: firma@interpharm.sk.

  1. Výhra a počet výhercov

Počet výhercov sa uvádza v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje na sociálnej sieti Facebook

  1. Výhru nie je možné vyplácať v hotovosti či zameniť za náhradnú kompenzáciu.

Výhra sa doručuje iba na poštovú adresu v Slovenskej republike. Hodnota výhry neprevyšuje 350 EUR a teda výhra nepodlieha zdaneniu. Výhry v tejto súťaži podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

  1. Pravidlá súťaže

4.1 Súťaž sa uskutoční v termínoch uvedených  v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje na sociálnej sieti Facebook.

4.2 Do súťaže a žrebovania o výhru bude zaradený každý Účastník, ktorý do času ukončenia (daného kola) súťaže splnil podmienky uvedené v tomto štatúte resp. v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Účastník sa môže v rámci súťaže resp. jej jedného kola zúčastniť len raz (t.j. vložiť len jeden komentár), pokiaľ nie je v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje, uvedené inak; v opačnom prípade bude zo súťaže vyradený.

4.3. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži, po každom kole vyžrebuje stanovený počet výhercov (bod 3 vyššie), ktorí získajú výhru. Žrebovanie sa uskutoční do 5 pracovných dní po uplynutí termínu príslušného kola súťaže uvedeného v príspevku, ktorým sa súťaž vyhlasuje. Účastník môže vyhrať len raz, to znamená, že výherca jedného kola súťaže sa už nemôže zúčastniť ďalších súťažných kôl.

4.4. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom Facebook-u (cez správu alebo reakciou na výhercov komentár/odpoveď pod príspevkom súťaže) alebo e-mailovou správou zaslanou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook. Súčasne bude výherca vyzvaný súkromnou správou na oznámenie adresy, na ktorú mu má byť výhra zaslaná poštou a telefonického kontaktu, ktorý je nevyhnutný pre doručenie výhry prostredníctvom kuriéra. Účastník tieto údaje oznámi organizátorovi cez súkromnú Facebookovú správu alebo e-mailom. Ak výherca výhru odmietne, alebo ak nebude reagovať na oznámenie o výhre resp. neoznámi údaje pre doručenie výhry organizátorovi do 5 pracovných dní po zaslaní oznámenia, bude vyžrebovaný ďalší výherca; v opačnom prípade bude výhra výhercovi zaslaná poštou alebo kuriérom do 14 dní od potvrdenia výhry výhercom a oznámenia požadovaných údajov. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nemožnosťou kontaktovania výhercu, neuplatnením, resp. nevyužitím výhry, nemožnosťou doručenia výhry, ani za škody vzniknuté v súvislosti s prípadnými nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkom.

4.5. Organizátor má právo výhru v súťaži výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie, ak sa zistí, že výherca používa duplicitné Facebookové kontá, alebo nepreukázal v prípade pochybností skutočnosť, že mu patrí Facebookové konto výhercu, ak nesplnil podmienky súťaže alebo všetky podmienky na odovzdanie výhry alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

4.6. Účastník je sám a výlučne zodpovedný za obsah ním zverejnený na Facebookovej stránke súťaže a organizátor za tento obsah nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak však organizátor bude podľa svojho výlučného uváženia považovať obsah aktivity Účastníka v súťaži z akýchkoľvek dôvodov za nevhodný, je organizátor oprávnený príspevok/správu/komentár či fotografiu vloženú Účastníkom odstrániť a Účastníka zo súťaže vyradiť. Ak v dôsledku konania alebo nekonania Účastníka vznikne organizátorovi alebo ostatným Účastníkom prípadne tretím osobám akákoľvek škoda alebo ujma, je Účastník, ktorý škodu/ujmu spôsobil, povinný ju v plnom rozsahu nahradiť.

  1. Záverečné ustanovenia

5.1 Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia súťaž kedykoľvek prerušiť, skrátiť, predĺžiť alebo ukončiť, či zmeniť jej pravidlá. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor zverejní na príslušnej Facebookovej stránke https://www.facebook.com/FranceLaitSlovensko/.

5.2 Organizátor nezodpovedá za prípadné technické, telekomunikačné či iné poruchy alebo problémy v súvislosti so súťažou (vzniknuté najmä na strane poskytovateľov internetu alebo služby Facebook alebo nemožnosti pripojenia na strane Účastníka, ani za prípadné poruchy či problémy u organizátora alebo u spolupracujúcich osôb).

5.3 Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

5.4 Organizátor vyhlasuje, že ním organizovaná súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá z titulu účasti Účastníka v súťaži voči nemu žiadne záväzky.

V Bratislave dňa 20.05. 2018